Search glas

15-03-06 regulatorisk

Ägarförändringar i Beijer Ref AB

Beijer Ref får en delvis förändrad ägarstruktur. En av huvudägarna, Peter Jessen Jürgensen, har avyttrat samtliga sina 1 618 400 B-aktier och 334 632 A-aktier, motsvarande sammanlagt motsvarande 6,9 procent av rösterna och 4,6 procent av kapitalet. A-aktierna har förvärvats av styrelsens ordförande Bernt Ingman (som köpt 40 000 A-aktier), styrelseledamoten Joen Magnusson (som köpt 94 488 A-aktier) och verkställande direktören, Per Bertland (som köpt 200 144 A-aktier). I syfte att delvis finansiera sitt förvärv avyttrar Per Bertland 127 000 B-aktier. Fjärde AP-fonden har förvärvat 1 745 400 B-aktier.

Efter transaktionen har de nämnda parterna följande innehav:

Namn                                 Antal A           Antal B             Röstandel             Kapitalandel

Peter Jessen Jürgensen     560 620                                  7,8 procent           1,3 procent

Bernt Ingman                       40 000             6 000             0,6 procent           0,1 procent

Joen Magnusson             1 000 000          125 880             14,0 procent         2,7 procent

Per Bertland                       785 000          125 000             11,0 procent         2,1 procent

Fjärde AP-Fonden                                 2 431 974             3,4 procent           5,7 procent

”Peter Jessen Jürgensen har under en mycket lång tid varit en av de tongivande aktieägarna i Beijer Ref och i hög grad bidragit till bolagets framgångsrika utveckling. Den ägarförändring som nu skett borgar för kontinuitet och fortsatt ansvarstagande från de tre personer som på ett mycket förtjänstfullt sätt satt sin prägel på bolaget under många år.

Att Fjärde AP-fonden nu ökar sitt ägande högst väsentligt ser vi mycket positivt på. Därmed får vi ytterligare en långsiktigt ansvarsfull ägare i Beijer Ref, vilket innebär att vi kan fokusera på att vidare utveckla och växa vår verksamhet,” säger styrelsens ordförande Bernt Ingman.

Transaktionerna har förmedlats genom Erik Penser Bankaktiebolag.

Malmö den 6 mars 2015

Beijer Ref AB (publ)

Bernt Ingman

Styrelsens ordförande

För mer information, kontakta

Bernt Ingman, 070-751 57 60

Informationen är sådan som Beijer Ref AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars 2015.

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Polen, Holland, Norge, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Sydafrika, Mozambique, Zambia, Botswana, Namibia, Malaysia och Thailand.

www.beijerref.com