Delårsrapport Q3 2019

Den  22  Oktober, 2019

juli - september 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 9,6% under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 3 953 mkr (3 607). Organisk tillväxt uppgick till 5,2%.
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 358 mkr (339), vilket är en ökning med 5,5% jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 9,1% (9,4%), varav 0,2% är en positiv IFRS 16-effekt.
  • Periodens resultat uppgick till 256 mkr (240). Resultat per aktie uppgick till 2,00 kronor (1,88).
  • Bolagets likviditet är god och outnyttjade krediter uppgår till 1 453 mkr (589).
  • Bolaget tillämpar från och med 1 januari 2019 IFRS 16 avseende koncernens leasingavtal och samtliga siffror för 2019 är inklusive denna förändring. Omräkningen har påverkat rörelseresultatet positivt med 7 mkr och nettoresultatet med 0,5 mkr.

Ladda ner dokumentet