Femårsöversikt

Fem år i sammandrag










2017

2016

2015

2014

2013

MKR








Försäljning och resultat








Nettoomsättning



9 830

9 045

8 361

7 189

6 595

Övriga rörelseintäkter mm



21

39

19

21

14

Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar



−9041

−8413

−7743

−6666

−6171

Avskrivningar



−85

−78

−69

−62

−61

Rörelseresultat



725

593

567

481

378









Finansnetto



−26

−33

−42

−35

−31

Resultat från andelar i intresseföretag



Resultat före skatt



699

560

525

447

347









Skatt



−178

−161

−152

−122

−102

Årets resultat



521

399

373

325

244









Hänförligt till:








Moderföretagets aktieägare



511

389

366

316

234

Innehav utan bestämmande inflytande



10

10

7

8

10









Kapitalstruktur








Kassa och bank inkl outnyttjad checkräkningskredit



983

782

751

504

563

Eget kapital



3 294

2 967

2 634

2 617

2 417

Sysselsatt kapital (1)



5 513

5 147

4 504

4 309

3 829

Operativt kapital (2)



4 929

4 780

4 070

3 987

3 567

Räntebärande skulder



2 208

2 157

1 831

1 666

1 393

Balansomslutning



7 463

6 855

6 040

5 699

5 108









Nyckeltal(3)








Soliditet, % (4)



44,1

43,3

43,6

46,0

47,3

Avkastning på eget kapital, efter full skatt, % (5)



16,6

14,2

14,2

12,9

10,1

Avkastning på sysselsatt kapital, % (6)



13,7

12,3

13,0

11,9

10,0

Avkastning på operativt kapital, % (7)



14,9

13,4

14,1

12,7

10,6

Räntetäckningsgrad, ggr (8)



23,2

16,6

11,9

12,7

10,1

Skuldsättningsgrad, ggr (9)



0,5

0,6

0,6

0,5

0,5

Rörelsemarginal, % (10)



7,4

6,6

6,8

6,7

5,7









Övrigt








Medelantalet anställda



2 717

2 667

2 506

2 215

2 137

   varav utanför Sverige



2 616

2 566

2 411

2 115

2 028

Löner exklusive sociala avgifter



1 056

1 006

1 025

791

727

   varav utanför Sverige



988

944

967

733

661

Kassaflöde från investeringsverksamheten



99

80

237

81

54

































Definitioner
















(1) Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjuten skatt.








(2) Sysselsatt kapital minus likvida medel, finansiella tillgångar och andra räntebärande tillgångar.








(3) Resultatposterna i koncernens nyckeltal avser kvarvarande verksamhet för alla perioder.








(4) Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen.








(5) Resultat efter avdrag för full skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.








(6) Resultat före skatt plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.








(7) Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital.








(8) Resultat före skatt plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.








(9) Nettoskuld dividerat med eget kapital.








(10) Rörelseresultat i procent av årets nettoomsättning.